Privacybeleid

Inleidende bepalingen
SPBA vindt het van belang dat u op de hoogte bent van de verwerking van uw persoonsgegevens binnen ons bedrijf. U wordt daarom aangeraden deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen.

SPBA is statutair gevestigd aan de Schenkeldijk 117, 3295 EE te ’s-Gravendeel en staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 66616646. SPBA is per e-mail te bereiken via info@spba.nl/administratie@spba.nl en telefonisch op 078-6737851.

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe SPBA omgaat met de verwerking van de persoonsgegevens. Zo wordt onder meer aangegeven welke (categorieën) persoonsgegevens worden verzameld en voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt. Tevens geeft SPBA aan welke wettelijke rechtsgrond ten grondslag ligt aan het verwerken van de persoonsgegevens.  

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle klanten van SPBA.

De verwerking van persoonsgegevens door SPBA valt binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen. Om die reden is de verwerking niet aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.  

SPBA behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen.
De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 15 augustus 2018.

Rechtsgrond en doel voor de verwerking van persoonsgegevens
De rechtsgrond voor het verzamelen van de persoonsgegevens is: (I) Het verwerken is noodzakelijk voor het uitvoeren van de overeenkomst. (II) Het verwerken is noodzakelijk om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen die op het bedrijf rusten. Indien u wenst om geen enkele (persoons)gegevens aan SPBA te verstrekken, is SPBA niet in staat om diensten aan u te leveren. Hierdoor kan het zijn dat SPBA niet kan voldoen aan de contractuele, wettelijke en de noodzakelijke verplichtingen. Eventuele nadelige gevolgen door het niet verstrekken van de persoonsgegevens liggen in dergelijke geval bij u. Indien u wel bereid bent tot het verstrekken van alleen gegevens omtrent de auto, dan kunnen betalingen uitsluitend contant/per pinbetaling plaatsvinden.

Soorten persoonsgegevens en opslagtermijn
Uw persoonsgegevens worden enkel verwerkt als u gebruik wil maken van de diensten van SPBA.
De benodigde gegevens zijn NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer en gegevens over de auto (chassisnummer, kenteken, en kilometerstand). Het e-mailadres is nodig voor het kunnen onderhouden van contact en voor het sturen van belangrijke informatie, zoals uw factuur.
De gegevens van de auto zijn benodigd gezien het feit dat wij wettelijk verplicht zijn de kilometerstand van auto’s te registeren bij de RDW van alle bij ons ter reparatie aangeboden auto’s vanaf een bedrag van € 150,– inclusief BTW aan reparatiekosten.
De persoonsgegevens worden opgeslagen voor een termijn van maximaal 7 jaar.

Doorgifte aan derden
Persoonsgegevens worden verwerkt door bedrijven die door SPBA zijn ingeschakeld ter uitvoering van de overeenkomst, of anderszins werkzaamheden verrichten voor SPBA. U kunt hierbij denken aan de boekhouder van SPBA.
Ook zullen uw persoonsgegevens worden gedeeld met derden als SPBA op grond van een wettelijke verplichting gehouden is uw persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Beveiliging
SPBA heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking.
Hierbij kunt u denken aan dat de gegevens versleuteld worden opgeslagen.

Uw privacy rechten
Gegevens die niet langer nodig zijn worden verwijderd. U heeft zelf recht op inzage, rectificatie, verwijdering of beperking van het verwerken van uw persoonsgegevens overeenkomstig het bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Om misbruik en/of fraude te voorkomen, zullen wij u wel altijd vragen om uzelf te identificeren. Indien u de door u verstrekte gegevens wilt inzien en/of wijzigen dan kunt u een e-mail sturen naar administratie@spba.nl.

Klachten
Mocht u een klacht willen indienen over SPBA met betrekking tot het verwerken van uw persoonsgegevens, dan kunt u dit bij ons melden door een e-mail te sturen naar administratie@spba.nl. Ook kunt u dit doen bij een toezichthoudende autoriteit (bijvoorbeeld de Autoriteit Persoonsgegevens).

Back to Top